W związku z powtarzającymi się informacjami o masowym odwoływaniu lotów przez popularną w Polsce linię Ryanair warto uświadomić sobie, że pasażer takiego lotu nie jest pozbawiony praw w stosunku do tej linii. Bez znaczenia jest tutaj okoliczność, czy linia lotnicza należy do tzw. taniej linii (low cost) czy też regularnej. Zasady rekompensaty za odwołany, a także opóźniony lot, a także w przypadku odmowy przyjęcia na pokład (głównie w przypadku tzw. overbookingu) są jednolite na terenie całej Unii Europejskiej poprzez wprowadzone rozporządzenie Parlamentu i Rady UE 261/2004.

W przypadku odwołania lotu, na przewoźniku ciąży obowiązek poinformowania o odwołaniu lotu w określonym terminie (zależnym od równoczesnego zaoferowania pasażerowi alternatywnych rozwiązań). Zaniechania przewoźnika w tym zakresie skutkować będą możliwością dochodzenia kwoty do maksymalnie 600 euro. Przewoźnik może zwolnić się z obowiązku wypłaty rekompensaty w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, takich jak strajk, czy złe warunki atmosferyczne obiektywnie niemożliwe do uniknięcia.

W sytuacji, gdy lot jest opóźniony, poza obowiązkiem wskazania praw pasażerów, obejmujących prawo do posiłków, napojów, rozmów telefonicznych, noclegu na koszt linii lotniczej, pasażer ma prawo do odszkodowania, którego wysokość uzależniona jest od długości trasy, także do maksymalnej kwoty 600 euro. Tutaj także przewoźnik może zwolnić się z obowiązku wypłaty odszkodowania z tych samych przyczyn, które mają zastosowanie w odniesieniu do odwołania lotu.

Podobna zasada obowiązuje w przypadku odmowy przyjęcia na pokład.

Zasady te nie mają zastosowania w przypadku lotów z kraju spoza UE odbywających się do UE i obsługiwanych przez linie lotnicze z kraju spoza UE.

Jeśli odwołanie do przewoźnika nie przyniesie rezultatu, poza możliwością zastosowania procedury reklamacyjnej, należy wytoczyć powództwo do sądu. Należy jednak pamiętać o krótkim terminie na dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym – to jest najpóźniej w terminie 1 roku od dnia wykonania lotu lub dnia, w którym miał on być wykonany (zgodnie z uchwałą SN z dnia 17 marca 2017r., sygn. akt III CZP 111/16).